„Zarządzanie środowiskiem w Polsce a zrównoważony rozwój”

Data: 2014-02-27

            27 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce odbyło się interesujące spotkanie z dr. Arturem Michałowskim – mieszkańcem Hajnówki, przyrodnikiem i ekonomistą, członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

            Celem wystąpienia dr. Artura Michałowskiego pt. „Zarządzanie środowiskiem w Polsce a zrównoważony rozwój” była popularnonaukowa prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania środowiskiem w Polsce oraz założeń jego ekonomizacji w świetle idei zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionu Puszczy Białowieskiej.

            Dr Michałowski omówił interdyscyplinarne podstawy zarządzania środowiskiem, systemy zarządzania środowiskiem i metodologiczne aspekty jego ekonomizacji z punktu widzenia trwałego zachowania kapitału naturalnego i zasobów różnorodności biologicznej oraz usług środowiska na rzecz społeczeństwa i gospodarki. Stwierdził, iż nieodzowność zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej jest bezdyskusyjna, a jego pojęcie jest powszechnie wykorzystywane w nauce i praktyce. Przy czym zauważył, że bywa ono w praktyce interpretowane wieloznacznie a po raz pierwszy pojawiło się w latach siedemdziesiątych XX wieku. W tym okresie było ono przede wszystkim łączone z występującymi problemami ekologicznymi. W kształtowaniu się idei zrównoważonego rozwoju uwidacznia się jednak sukcesywne rozszerzanie jej problemów. Obecnie obejmują one między innymi ubóstwo, głód, nierówności dochodowe, demokratyzację życia społecznego, a zrównoważony rozwój jest już nowym paradygmatem rozwoju cywilizacyjnego. Od 2005 roku idea zrównoważonego rozwoju jest również uznana za paradygmat edukacji – Dekada ONZ Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na lata 2005-2014.

            Dr Michałowski podkreślił, że zrównoważony rozwój jest postrzegany w perspektywie długookresowej jako dynamiczny proces równoważenia rozwoju systemu społeczeństwa, gospodarki i środowiska przyrodniczego, prowadzący do trwałości rozwoju cywilizacyjnego. Analiza stopnia wdrożenia zrównoważonego rozwoju opiera się zaś na zaprojektowanych jego miernikach (wskaźnikach), które odnoszą się do ładu (wymiaru) społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Tworzą one razem niezhierarchizowany ład zintegrowany.

            Dr Michałowski skonstatował wystąpienie tezą, iż wszystkie wartości, cechy, cele i zasady zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględniane w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczo cennych obszarów w Polsce, w szczególności w regionie Puszczy Białowieskiej. Na kanwie wystąpienia dr Artur Michałowski otworzył dyskusję pt. „Efekty i problemy zarządzania środowiskiem w regionie Puszczy Białowieskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju”. W trakcie godzinnej dyskusji uczestnicy spotkania dzielili się licznymi spostrzeżeniami i refleksjami w zakresie jej tematu. Podkreślano zasadność i istotność lokalnych działań sprzyjających wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju – przede wszystkim projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

            W spotkaniu uczestniczył między innymi Starosta Powiatu Hajnowskiego Pan Włodzimierz Pietroczuk i Koordynator projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” Pani Lucyna Lewczuk.

 

Data ostatniej zmiany: 2014-02-25 17:53:37

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook