Konkurs poetycki

Data: 2015-11-30

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce ogłasza konkurs poetycki pt. Najpiękniejsze wiersze o miłości”!

Serdecznie zapraszamy do udziału poetów, spełnionych i niespełnionych marzycieli oraz tych wszystkich piszących wiersze do szuflady.

Ten konkurs jest dla Was!

Pióro do ręki… Niech prowadzi miłość, niech prowadzą marzenia, uczucia i wyobraźnia!

Piszcie! Piszcie wiersze o miłości!

A za rok… wręczycie swoim  ukochanym i najbliższym wydawnictwo Najpiękniejsze wiersze o miłości, w którym będą opublikowane Wasze konkursowe wiersze.

Więcej informacji na stronie:www.biblioteka.hajnowka.pl oraz www.hajnowka.pl.

 

            Alla Gryc - w imieniu zespołu pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO  „NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE O MIŁOŚCI”

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najpiękniejsze wiersze o miłości”, dalej jest zwany Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce. 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 45, zwana dalej Organizatorem.

3. Patronat nad konkursem objął Burmistrz miasta Hajnówka.

4. Konkurs ogłoszony został 4 lutego 2015 r. podczas wieczoru poezji zorganizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, gdzie wiersze o miłości w wyborze, interpretacji, pióra hajnowian i poetów ogólnopolskich prezentowali mieszkańcy miasta.

5. Regulamin konkursu oraz inne niezbędne informacje o Konkursie zamieszczone zostaną 14 lutego 2015 roku na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.hajnowka.pl  oraz miasta Hajnówka www.hajnowka.pl 

6. Konkurs będzie szeroko promowany w mediach dostępnych Organizatorowi.

7. Konkurs będzie trwać od 14 lutego 2015 roku do 14 lutego 2016 roku.

8. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

10. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

11. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.biblioteka.hajnowka.pl i w kalendarzu imprez www.hajnowka.pl 

 § 2 UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba.

2. Osoby niepełnoletnie, które nadeślą wiersze, wraz z podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym muszą mieć podpisaną przez rodziców lub opiekunów zgodę na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

§ 3 PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie od jednego do trzech wierszy o miłości.

2. Wiersze mogą być napisane ręcznie lub na komputerze.

3. Warunkiem zakwalifikowania wierszy do oceny jest ich czytelność.

4. Jury oceniać będzie tylko i wyłącznie walory literackie i oryginalność poezji.

Walory estetyczne i ewentualne ilustracje nie podlegają ocenie i nie będą miały wpływu na werdykt.

§ 4 TERMIN NADSYŁANIA PRAC

1. Wiersze należy dostarczyć do 30 listopada 2015 roku pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 45 z dopiskiem na kopercie „Najpiękniejsze wiersze o miłości”.

§ 5 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie i nadesłanie wierszy wraz z czytelnie wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik tego Regulaminu.

§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Organizator przewiduje ogłoszenie wyników na stronie internetowej do 30 grudnia 2015 r.

2. Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.hajnowka.pl oraz miasta Hajnówka www.hajnowka.pl 

3. Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

4. Ocena Jury jest swobodna i ma charakter ostateczny.

§ 7 PODSUMOWANIE KONKURSU

1. Powstanie wydawnictwo pod tym samym tytułem „Najpiękniejsze wiersze o miłości”.

2. Wyboru wierszy dokona Jury, które spełni zadania komitetu redakcyjnego.

§ 8 NAGRODA GŁÓWNA

1. Jury przyzna trzy nagrody oraz dowolną liczbę wyróżnień.

2. Nazwisko i wizerunek nagrodzonych oraz wyróżnionych w Konkursie zostaną podane do publicznej wiadomości (w mediach), a w szczególności ogłoszone na stronie Organizatora www.biblioteka.hajnowka.pl oraz miasta Hajnówka www.hajnowka.pl i na portalu Facebook.

 § 9 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU I PRACE KONKURSOWE

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik i jego Opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. 202 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o nim.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac na stronach internetowych Organizatora w celu ogłoszenia wyników Konkursu, jego promocji i zaprezentowania zwycięskich oraz wyróżnionych prac na ewentualnej wystawie pokonkursowej lub w publikacji Organizatora.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.

5. Nadesłane wiersze przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane Uczestnikom.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.hajnowka.pl oraz miasta Hajnówka www.hajnowka.pl 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1

udziału w ogólnopolskim konkursie poetyckim

 „NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE O MIŁOŚCI”

 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo

Imię i nazwisko autora wierszy:……………..………………………………………………………….

Pseudonim: ………………………………..….………………………………………………………….

Tytuły zgłoszonych wierszy:

1.      ………………………………………………………………………...…………………………

2.      ………………………………………………………………………..………………………….

3.      ………………………………………………………………………………………...…………

Adres korespondencyjny:  ………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..…………

……………………………....……………………………………………………………………………

Telefon:………………………………………...…………………………………………………………

E-mail :…………………………………...………………………………………………………………

Akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na udział

ww. dziecka w Konkursie oraz na przetwarzanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. 202 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

 

………………………………                                                         ……………………………………                                                     ……………Data                                                                                                                        Podpis  

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2

udziału w ogólnopolskim konkursie poetyckim

 „NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE O MIŁOŚCI”

 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo

Imię i nazwisko autora wierszy:……………..………………………………………………………….

Pseudonim: ………………………………..….………………………………………………………….

Tytuły zgłoszonych wierszy:

1.      ………………………………………………………………………...…………………………

2.      ………………………………………………………………………..………………………….

3.      ………………………………………………………………………………………...…………

Adres korespondencyjny:  ………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..…………

……………………………....……………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej)……………………………………..

Telefon:………………………………………...…………………………………………………………

E-mail :…………………………………...………………………………………………………………

Akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na udział

ww. dziecka w Konkursie oraz na przetwarzanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. 202 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

 

………………………………                                                         ……………………………………                                                     ……………Data                                                                                                                    Podpis Opiekuna 

 

 

 

 

Data ostatniej zmiany: 2015-02-12 11:02:14

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook