Gra miejska "Hajnówka droga do miasta"

Data: 2016-03-02

Celem gry jest zapoznanie uczestników z historią Hajnówki, która na przestrzeni dziejów z osady strażniczej zmieniła się w prawdziwe miasto. Zarówno powstanie osady jak i jej dalszy rozwój ściśle związane było z rosnącą „tuż za rogiem” Puszczą Białowieską, która nie tylko zaspokajała podstawowe potrzeby mieszkańców ale też, szczególnie w okresie międzywojennym, umożliwiła gwałtowny rozwój. Dziś, pomimo wielu zmian w miejskiej panoramie, można znaleźć jeszcze pozostałości dawnych czasów, świadczących o długiej drodze, którą przeszła Hajnówka od swych początków do czasów obecnych. Miejsca te świadczą o silnym związku z Królową Polskich Puszcz. Uczestnicy gry miejskiej, przemierzając hajnowskie ulice, będą mieli okazję znaleźć ślady historii miasta.

Instrukcja dla zawodników:

1. Wędrując szlakiem historii Hajnówki, sprawdzicie swą wiedzę, ale musicie się również wykazać intuicją, równie ważną dla poszukiwacza przygód. Zapoznajcie się dobrze z instrukcją i zabierzcie ją ze sobą w drogę. Może się Wam przydać.

2. Każdy zespół otrzymał znaczek. Wszyscy uczestnicy gry muszą go przypiąć w widocznym miejscu i nie zdejmować do końca zabawy.

3. Gra rozpoczyna się punktualnie o godz. 10.00. Na znalezienie i  rozwiązanie wszystkich zadań macie 120 min. Pilnujcie tego czasu, gdyż od niego zależy wasz sukces.

4. Meta zostanie zdradzona na ostatnim punkcie kontaktowym. Jednak gdyby nie udało się wam znaleźć jej na czas, dzwońcie pod telefon 880-479-352.

5. W razie gdyby nie udało się wam znaleźć jakiegoś miejsca na trasie (np. zagadka okazałaby się zbyt trudna lub wskazówka zbyt mało czytelna), będziecie mieli prawo do jednego telefonu ratunkowego. Dzwońcie wtedy pod numer podany w punkcie 4.

6. Pracujecie w zespole i poruszacie się wszyscy razem. Nikt nie może odłączyć się od swojej grupy. Całą trasę przemierzyć należy wyłącznie pieszo.

7. Prosimy o kulturalne zachowanie w miejscach, do których traficie. Pamiętajcie, że reprezentujecie swoje szkoły.

8. Przed rozpoczęciem każdy zespół otrzyma kartę pracy z tytułem gry miejskiej, w którą wpisać należy imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko opiekuna grupy. W karcie wyszczególnione będą zadania wraz otrzymanymi za nie punktami oraz czasem, w jakim grupa ukończyła całą trasę.

PAMIĘTAJCIE, ABY UBRAĆ SIĘ STOSOWNIE DO POGODY!

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w grze miejskiej „Hajnówki droga do miasta” (zwanejdalej„Grą”).

2. Termin i miejsce wydarzenia 2 marca 2016 roku, Hajnówka.

3. Organizatorem Gry jest Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

4. Współorganizatorami gry są: Biblioteka Miejska w Hajnówce, Muzeum Pamięci Sybiru oddział Muzeum Wojska w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Leśne koło przy Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

§2. Cel gry

1. Pogłębienie wiedzy historycznej młodzieży o dziejach Hajnówki i okolic.

2. Poznanie przez młodych odbiorców konkretnych faktów historycznych związanych z historią lokalną.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych w oparciu o wzory reprezentowane przez postaci historyczne związane z regionem hajnowskim.

4. Inspirowanie i zachęcanie młodzieży, by uczyła się historii poprzez doświadczenia i wspomnienia swoich najbliższych.

§3. Warunki uczestnictwa

1. Gra jest adresowana do młodzieży - uczniów szkół ponadgimnazjalnych Hajnówki oraz Białowieży.

2. Każda ze szkół wystawia jeden zespół.

3. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest wypełnienie Zgłoszenia Drużyny (załącznik nr 1) i złożenie go na ręce Organizatorów do 1 marca 2016 roku do godz. 15.00.

4.  Drużynę zgłasza opiekun (nauczyciel).

5.  Opiekun grupy nie uczestniczy w Grze.

6.  W Grze mogą brać udział wyłącznie trzyosobowe zespoły. Regulamin Gry wyklucza udział osób indywidualnych lub zespołów o większej liczbie członków.

7. Każdy zespół powinien dysponować przynajmniej jednym telefon komórkowym, którego numer zostanie przekazany Organizatorom przed rozpoczęciem Gry.

§4. Zasady gry

1.  Gra rozpoczyna się w punkcie startowym na skwerze przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 2 marca 2016 r. o godz. 10.00.

2.  Zadaniem graczy jest odnalezienie i odwiedzenie wyznaczonych przez Organizatorów miejsc na terenie Hajnówki.

3. Potwierdzeniem wizyty w każdym z miejsc będzie odcisk pieczęci postawiony w odpowiednim miejscu na Karcie Pracy (załącznik nr 2).

4. Zadanie powinno być wykonane w czasie do 120 minut od rozpoczęcia Gry.

5. Uczestnicy gry na starcie otrzymają od Organizatorów wskazówki ułatwiające odnalezienie pierwszego z wyznaczonych punktów. Informacja o kolejnym punkcie zostanie przekazana uczestnikom przez Organizatorów po zaliczeniu pierwszego zadania.

6. Zadanie uznaje się za wykonane, gdy Uczestnicy odwiedzą wszystkie zaplanowane przez Organizatora miejsca, otrzymają stemple na Karcie Pracy i złożą ją na ręce Organizatorów w ostatnim odwiedzonym punkcie trasy.

7. Zwycięzcą Gry zostaje zespół, który wykona zadanie w najkrótszym czasie.

8. W przypadku trudności z odnalezieniem punktu wyznaczonego przez Organizatorów, uczestnicy Gry mają prawo do jednego telefonu  ratunkowego.

9. Jeżeli uczestnicy Gry nie odnajdą wszystkich wyznaczonym przez Organizatorów punktów w wyznaczonym czasie (do godz. 12.00) powinni skontaktować się telefonicznie z Organizatorami.

§5. Nagrody

1. Organizator przewidział nagrody wyłącznie dla członków jednego, zwycięskiego zespołu.

2. Nagrodą w Grze jest sprzęt elektroniczny oraz książki.

3. Każdy z członków zespołu otrzyma nagrodę o równej wartości.

4. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Grze.

§6. Pozostałe informacje

1. Udzielone przez Organizatora Gry wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w  Regulaminie Gry są obowiązujące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej organizatora.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w przypadku publikacji wyników, w publikacjach Organizatora, Partnerów oraz w mediach.

§7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Gry.

2. Koszty udziału ponosi wyłącznie Uczestnik Gry. Podobnie ewentualne koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody nieobciążają Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników oraz nie zapewnia opieki medycznej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym w dacie podpisania Regulaminu.

5. Ewentualne spory między Organizatorem  a Uczestnikiem Gry będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Przystępując do Gry Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 zpóźn. zm.) dla potrzeb Gry.

7. Szczegółowych informacji dotyczących Gry udziela: s.juszko@pb.edu.pl, 880-479-352.

 

 

Data ostatniej zmiany: 2016-02-19 14:42:42

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook