Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce.
Data publikacji strony internetowej: [29.03.2013 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [03.03.2020].
Dane teleadresowe jednostki:
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45
Tel. 85 682 29 69, 511 155 479 możliwość kontaktu SMS
mbphajnowka@poczta.onet.pl.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
•    podwyższonego kontrastu,
•    brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie,
•    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji - kontaktu telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 85 682 29 69).
Deklarację sporządzono dnia 13.03.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 78,44%.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.    Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45.
2.    Budynek biblioteki jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
3.    Budynek usytuowany jest w centrum miasta.
4.    Do biblioteki można dojechać samodzielnie.
5.    Przed budynkiem, po obu stronach ulicy znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. Dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostały wydzielone naprzeciw głównego wejścia do budynku biblioteki. Oznakowane są kopertą na niebieskim polu.
6.    Miejsca parkingowe i budynek dzieli chodnik o szerokości 7,50 m. Nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
7.    Do budynku prowadzą 2 schody. Przestrzeń między schodami, a drzwiami wejściowymi wynosi z jednej strony 3,90 m i 0,80 m z drugiej strony. Po stronie lewej od głównego wyjścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.
8.    Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
9.    W chwili obecnej w budynku nie ma windy. Dla osób mających problemy z poruszaniem się/ korzystających z wózków inwalidzkich, po ustaleniu terminu wizyty proponujemy skorzystanie ze zbiorów Czytelni dla Dorosłych w Wypożyczalni dla Dorosłych znajdującej się na parterze.
10.    Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez bibliotekarza przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 85 682 29 69, 511 155 479.
11.    Rozpoczęcie i zakończenie schodów w budynku oznakowane jest kolorem kontrastowym.
12.    Korytarze w budynku mają szerokość min. 200 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
13.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
14.    Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
15.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
16.    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
17.    W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook