Turniej Wiedzy o Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta

Data: 2018-06-08

Cele turnieju: Zainteresowanie uczniów historią miasta i regionu. Zachęcamy do odkrywania ciekawych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym  lub architektonicznym miejsc w Hajnówce i okolicy. Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania. Pogłębienie wiedzy o wybitnych mieszkańcach miasta i regionu. Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej z zachowaniem postaw tolerancji dla innych narodowości i religii. Poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu.
Czas trwania turnieju:

kwiecień – czerwiec 2018

Regulamin Turnieju Wiedzy o Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta

Cele turnieju:
•    Zainteresowanie uczniów historią miasta i regionu
•    Zachęcanie do odkrywania ciekawych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym lub architektonicznym miejsc w Hajnówce i okolicy
•    Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania
•    Pogłębienie wiedzy o wybitnych mieszkańcach miasta i regionu
•    Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej z zachowaniem postaw tolerancji dla innych narodowości i religii
•    Poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu

Uczestnicy turnieju: Turniej skierowany jest do uczniów hajnowskich szkół podstawowych (klas VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Czas trwania turnieju: kwiecień – czerwiec 2018
Przebieg turnieju: Szkolny turniej wiedzy o Hajnówce i regionie składa się z trzech etapów:

I ETAP (kwiecień):
•    Ogłoszenie konkursu w szkołach
•    Zapoznanie młodzieży z literaturą pomocną w przygotowaniach do Turnieju Wiedzy o Hajnówce
•    Przeprowadzenie testu wyboru składającego się z 25 pytań (przeprowadzony na godzinach do dyspozycji nauczyciela; czas rozwiązania testu 30 minut)
•    Wyłonienie maksymalnie 10 osób reprezentujących szkołę podczas Turnieju Wiedzy o Hajnówce
II ETAP (maj)
Przeprowadzenie warsztatów przygotowawczych z młodzieżą wyłonioną w I etapie. Warsztaty zorganizowane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W ramach warsztatów  odbędzie się pokaz multimedialny „Hajnówka. Od uroczyska do nadania praw miejskich”, prezentacja literatury przedmiotu oraz test sprawdzający wiedzę uczestników. Do finału kwalifikuje się maksymalnie 30 osób, które uzyskały największą liczbę punktów.
III ETAP (czerwiec): 
III etap odbędzie  się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Uczestnicy odpowiadają na  15 pytań testowych. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów, przewidziana jest dogrywka (osoby te losują pytania i odpowiadają przed Komisją).
 Szkoła, której reprezentant zwycięży w Turnieju otrzyma Puchar Burmistrza Miasta, a zdobywcy  trzech pierwszych miejsc zostaną uhonorowani nagrodami specjalnymi. Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody. Ponadto laureaci konkursu będą zaproszeni na uroczystą sesję zorganizowaną w Hajnowskim Domu Kultury z okazji obchodów Stulecia Niepodległości Polski.

Komisja konkursowa:
1.    Joanna Sapieżyńska – mgr historii, nauczyciel ZSZ 
2.    Agnieszka Kazberuk – starszy kustosz MBP Hajnówka
3.    Ryszard Pater – autor licznych wydawnictw poświęconych historii Hajnówki
Decyzje komisji konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.

Zalecana literatura
1. Adamowicz Józef. Rys historyczny Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego. Hajnówka, 1982.
2. Gryc Alla. Tadeusz Rakowiecki lekarz, humanista, astronom. Hajnówka, 1998.
3. Gryc Alla. Hajnówka w starej fotografii. Hajnówka, 2008.
4. Gryc  Alla. Ksiądz Mitrat Antoni Dziewiatowski 09.08.1917 –  25.09.1995.  Hajnówka, 2007.
5. Hajnowskie Zakłady Przemysłu Drzewnego im. Juliusza Marchlewskiego. Hajnówka, 1966.
6. Leśne Kolejki Wąskotorowe Północno-Wschodniej Polski w latach 1910 - 1991. Hajnówka, 1991.
7. Nikitiuk Borys. Ziemia Hajnowska (1939-2009). Hajnówka, 2004.
8. Nikitiuk Borys. Z dziejów Hajnówki i jej okolic. Hajnówka, 2003.
9. Pater Ryszard: Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce. Hajnówka, 2010.
10.Pater Ryszard. Historia sportu w Hajnówce. Hajnówka, 2002.
11. Pater Ryszard. 85 lat Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Hajnówka,2008.
12. Tatarczyk Witold. Dzieje Hajnówki do 1944 roku. Hajnówka, 2000.
13. Tatarczyk Witold. Dzieje Hajnówki 1944-2000. Hajnówka, 2001.
14. Tatarczyk Witold. Hajnówka. Informator turystyczny. Hajnówka, 1985.
15. Tatarczyk Witold. Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie. Łódź, 1996.
16. Wiśniewski Tomasz. Bóżnice Białostocczyzny. Białystok, 1992.
17. Zakłady Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce. Hajnówka, 1967.
18. Zin Władysław. Hajnowskie wspomnienia: pożegnanie przeszłości. Hajnówka, 2010.
19. Zin Władysław. Parafia Prawosławna św. Trójcy. Hajnówka, 1992.
20. Gazeta Hajnowska 1998 - 2010.
Wskazana jest też znajomość miasta, wynikająca z własnych obserwacji oraz zapoznanie się z Kolekcją Regionalną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

Organizator:  Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
Patronat: Burmistrz Miasta Hajnówka
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Hajnówce, Gimnazja Publiczne, Szkoły Ponadgimnazjalne

Regulamin opracował zespół w składzie:
Alla Gryc
Agnieszka Kazberuk   
Joanna Kisielewicz
Miejska Biblioteka Publiczna, dnia 15.03.2018 

Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 12:32:46

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook