Nabór kandydatów na wolne stanowisko: bibliotekarz

Data: 2019-09-24

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce ogłasza 2 nabór kandydatów na wolne stanowisko: bibliotekarz
Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy
Liczba stanowisk - 1
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
b)    wykształcenie:
- wyższe bibliotekarskie,
- wyższe wraz ze studiami podyplomowymi z zakresu bibliologii i informatologii,
- wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii,
- studium bibliotekarskie,
- średnie bibliotekarskie,
- średnie oraz praktyka zawodowa albo szkolenia, w zakresie związanym z zadaniami biblioteki,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek,
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
b)    umiejętność sprawnej organizacji pracy,
c)    dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność, obowiązkowość,
d)    zdolność rozwiązywania problemów,
e)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
f)    znajomość rynku wydawniczego,
g)    kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności do bezpośredniej pracy z czytelnikami.
3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: bibliotekarz:
           a) udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
b) dobór i selekcja księgozbioru,
c) panowanie i koordynowanie działań promocyjnych,
d) prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej,
e) dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki.
4.    Informacja o warunkach pracy:
a)    zatrudnienie na umowę o pracę,
b)    pełny wymiar czasu pracy,
c)    praca przy komputerze,
5.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    życiorys – curriculum vitae,
c)    kserokopie świadectw pracy,
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 ( certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy),
f)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
h)    klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowy.
6.    Termin i miejsce składania ofert.
a)    Wymagane dokumenty można składać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce w dni robocze w godzinach 8.00- 16.00 lub pocztą na adres Miejska Biblioteka Publiczna im. dr T. Rakowieckiego, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 45, z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce”
b)    Termin składania i przesyłania ofert: dokumenty należy składać w terminie  do dnia    9 października 2019 r. do godziny 15.00 ( decyduje data wpływu do MBP )
Oferty,  które wpłyną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do następnego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka.
Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie,  kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.
Biblioteka nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce
Hajnówka, dnia 24.09.2019 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

 

Data ostatniej zmiany: 2019-09-24 11:51:16

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook