Nabór kandydatów na wolne stanowisko: bibliotekarz / młodszy bibliotekarz

Data: 2020-03-10

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: bibliotekarz / młodszy bibliotekarz
Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy
Liczba stanowisk – 1
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
b)    wykształcenie:
- wyższe lub inne humanistyczne (preferowane osoby z kierunków filologicznych oraz kulturoznawstwa, mile widziane wykształcenie bibliotekoznawcze),
- studium bibliotekarskie,
- średnie bibliotekarskie,
- średnie (praktyka zawodowa albo szkolenia, w zakresie związanym z kulturą i   zadaniami biblioteki)
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,  
d) nieposzlakowana opinia,
e) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania biblioteki.      
2.    Wymagania dodatkowe:     
a)    umiejętność skutecznej komunikacji oraz praca w zespole,
b)    umiejętność sprawnej organizacji pracy,
c)    znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,
d)    predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej ( mile widziane doświadczenie w tym zakresie)
e)    dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość, obowiązkowość,
f)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
g)    wysoka kultura osobista,
3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku bibliotekarz/młodszy bibliotekarz:
a)    udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
b)    dobór i selekcja księgozbioru,
c)    planowanie i koordynowanie działań promocyjnych,
d)    prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej,
e)    dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,
f)    udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
g)    upowszechnianie czytelnictwa,
h)    diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności,
4.    Informacja o warunkach pracy:             
a)    zatrudnienie na umowę o pracę,
b)    pełny wymiar czasu pracy,
c)    praca przy komputerze,
d)    stabilne warunki zatrudnienia,                                                                                                                                                            
5.    Wymagane dokumenty:  
a)    list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
b)    życiorys – curriculum vitae,
c)    kserokopie świadectwa pracy,
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
(certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy)
f)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
h)    klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych (do pobrania)  
6.    Termin i miejsce składania ofert:
a)    Wymagane dokumenty można składać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce  w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 lub pocztą na adres Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 45, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwiskiem oraz dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce”
b)    Termin składania i przesyłania ofert: dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 marca 2020 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do MBP)
Oferty, które wpłyną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do następnego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.
Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.
Biblioteka nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.   
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce
Hajnówka, dnia 24.02.2020 r

 Kluazula informacyjna


 

Data ostatniej zmiany: 2020-02-24 15:32:42

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook