Spotkanie z prof. Michałem Kondratiukiem
i promocja książki „Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny”.

Data: 2012-04-27

27 kwietnia w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce odbyło się spotkanie z prof. Michałem  Kondratiukiem i promocja jego najnowszej książki  „Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny”.

Prof. zw. dr hab. Michał Kondratiuk, urodził sie w 1934 r. w Dubinach koło Hajnówki. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Białymstoku, zwolniony za dobre wyniki w nauce z obowiązującego nakazu pracy podjął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Filologię rosyjską ukończył w roku 1958, białoruską w 1961, znajdując się w gronie pierwszych absolwentów tego kierunku w Polsce.

Profesor mówił o swojej pracy naukowej. Zainteresowania dialektologią oraz onomastyką, które wykazał już w czasie studiów, znalazły odbicie w tematyce prac magisterskich „Osobliwości gwar powiatu hajnowskiego” i „Zależność nazw geograficznych Białostocczyzny od fizjografii terenu na przykładzie nazw typu Jałówka”. Początkowo jako student, następnie od 1960 roku asystent  Instytutu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie, wielokrotnie przemierzył Podlasie uczestnicząc w licznych wyprawach dialektologicznych. Te pierwsze doświadczenia dialektologa i onomasty, były podstawą dalszej działalności naukowej Michała Kondratiuka. Zbierał materiały gwarowe, budował kartoteki, sporządzał mapy, komentarze, prowadził badania weryfikujące i uzupełniające. Zatrudniony na filologii rosyjskiej w Białymstoku, zainicjował powołanie filologii białoruskiej i był jej organizatorem oraz kierownikiem Katedry Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.  Obecnie prowadzi wykłady, konserwatoria i seminaria na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się językoznawstwem słowiańskim i bałtyckim, bada gwary wschodniosłowiańskie i polskie oraz onomastykę na pograniczu polsko - białorusko-ukraińskim i słowiańsko - bałtyckim w północno - wschodniej Polsce i na Białorusi. W Warszawie kierował Pracownią Filologii Białoruskiej i był sekretarzem naukowym Komitetu Słowianoznawstwa PAN). W latach 1998 - 2008 był kierownikiem naukowym konferencji polsko – białoruskich z cyklu Droga ku wzajemności i redaktorem serii Polsko – białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe.

Efekty badań publikował w periodykach naukowych, m.in.: Slavia Orientalis, Acta Baltico – Slavica, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, Językoznawca, Biuletyn Slawistyczny, Rocznik Białostocki, Biuletyn Informacyjny Studiów z Dziejów Stosunków Polsko – Radzieckich. Popularne, mniejsze artykuły publikował w czasopismach : Język Rosyjski, Głos Nauczycielski, oraz białoruskiej Niwie.

Gościom spotkania zaprezentowaliśmy książki Michała Kondratiuka. Do ważniejszych publikacji należą:
Wokalizm białorusko - ukraińskich gwar powiatu hajnowskiego (1964);
Nazwy miejscowe południowo - wschodniej Białostocczyzny (1974);
Atlas gwar wschodnio- słowiańskich Białostocczyzny, t. I - III (współautor) (1980 - 1993);
Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego (1985);
Bibliografia onomastyki wschodnio- słowiańskiej do roku 1965 włącznie (1997);  
Nazwiska pochodzenia bałtyckiego w regionie białostockim,  cz. I: A - J (2000);
Miejscowości gminy Hajnówka. Historia, pochodzenie, język (współautor) 2008);
Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny (2011).
Redagował prace zbiorowe:
Navukowy zbornik (1974);
Bałto – słowiańskie związki językowe (1990);
Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko – wschodniosłowiańskim (1995).

Michał Kondratiuk był też członkiem komitetu redakcyjnego: Lud białoruski autorstwa Michała Federowskiego, t. VII (1968).
                               

Alla Gryc. Fot. Tadeusz Topolski

 

Data ostatniej zmiany: 2013-07-25 16:10:05

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook